linkedin logo bw
twitter logo bw
facebook logo bw
NIEUWE INTESIS GATEWAY
Nieuwe Intesis gateway maakt communicatie tussen PROFINET en BACnet eenvoudig. Lees meer
SIEMENS ULTRACONDENSATOR MODULES
Siemens biedt nieuwe ultracondensatormodules aan die de machinewerking tijdens stroompannes verzekeren, pieklasten vermijden en remenergie terugwinnen. Lees meer
LICHTPUNTJE VOOR BEURZEN
Op vrijdag 24 juli werd het nieuwe ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsblad waarmee beursorganisatoren vanaf 1 september opnieuw aan de slag kunnen. Lees meer
prev
next

SIRRIS Industry 4.0 Transformation

 

 

AGORIA EN VAKBONDEN SLUITEN SECTORAKKOORD

03/07/2019

Technologiefederatie Agoria en de vakbonden van de metaal-, machine- en elektrische bouw hebben een nieuw sectorakkoord gesloten. 

Het sectorakkoord bevat afspraken voor 2019 en 2020 voor 5776 werkgevers en 116 287 arbeiders (cijfers 2018).

Het akkoord behelst vier luiken: de loonvorming, de harmonisering arbeiders/bedienden, de loopbaanontwikkeling en het sociaal overleg (binnen paritair comité 111).

Loonvorming

Het akkoord geeft een volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1 procent, waarbij ondernemingen die dit wensen dit op een bedrijfsspecifieke manier kunnen invullen. De loonmarge van 1,1 procent wordt via een enveloppe op ondernemingsvlak in paritair overleg voor 30 september 2019 ingevuld. Mocht er hierover geen akkoord komen, worden de lonen met 1,1 procent verhoogd. De inwerkingtreding van deze enveloppe of loonsverhoging is voorzien op 1 juli 2019. Er is een aanbeveling voorzien om bij de invulling van de enveloppe absolute voorrang te geven aan de harmonisering van de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de arbeiders en de bedienden. Ook het minimumloon wordt op 1 juli 2019 met 1,1 procent verhoogd.

Harmonisering tussen arbeiders en bedienden

Naast de aanbeveling om op bedrijfsvlak de loonenveloppe bij voorrang aan te wenden voor de harmonisering van arbeiders en bedienden, worden de lopende sectorale besprekingen om de diverse CAO-bepalingen arbeiders en bedienden op elkaar af te stemmen, verder gezet. Dit heeft onder meer betrekking op de regelingen rond de eindejaarspremie. Maar ook worden de tussenkomsten in woon-werkverkeer vereenvoudigd en meer georiënteerd op duurzame mobiliteit.

Loopbaanontwikkeling 

Er is afgesproken om een gemeenschappelijk sectoraal project duurzame inzetbaarheid op te zetten dat tot doel heeft het inhoudelijk en financieel ondersteunen van werkgevers en werknemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met langere loopbanen. Het reeds eerder afgesproken groeipad naar gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar vanaf 2020 werd herbevestigd. Het jaarlijks aantal opleidingsuren per persoon wordt uitgebreid van 8u naar 16u en dit met het oog op het verwerven van de nodige toekomstgerichte competenties. 

Inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), landingsbanen en tijdskrediet wordt uitvoering gegeven aan alle mogelijkheden die (nog) worden geboden door de recente afspraken op interprofessioneel vlak voor de periode 2019-2020. Tenslotte zal een paritaire werkgroep zich buigen over een sectoraal kader voor loopbaansparen vanaf 2020.

Sociaal overleg 

Er werden duidelijkere afspraken gemaakt over de manier om de correcte naleving van de sociale vrede te bevorderen. Tevens werd afgesproken om een paritaire reflectie op te starten om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het sociaal overleg van en voor de toekomst. Ook zal er vanuit de sector een paritaire verklaring inzake non-discriminatie worden onderschreven.

De teksten werden intussen overgemaakt aan de diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO). Deze cao's zullen zo snel mogelijk algemeen verbindend verklaard worden en opgenomen in de databank van de FOD WASO en vervolgens ook gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

 

Content Partners

logoIMmetrand

INDUMOTION

InduMotion vzw is de Belgische vereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van diensten en materiaal voor …

Lees meer ...

 

 

 

Partners

ledenlogo220